بنای طریقه نقشبندیه بر یازده عبارت است

aqeedeh
289
0
بنای طریقه نقشبندیه بر یازده عبارت است. 

این یازده عبارت فارسی ڪه به همین  هیأت و صورت در متون عربی و ترڪی نیز به ڪار رفته است، عبارت است از:

 هوش  در دم، نظر بر قدم، سفر در وطن، خلوت در انجمن، یاد ڪرد، بازگشت، نگاهداشت، یادداشت، وقوف عددی، وقوف زمانی و وقوف قلبی.

و اینڪ با استفاده از آثار نقشبندیه و اقوال مشایخ این طریقه مختصرا به شرح آن ڪلمات می پردازیم:

 1-    هوش در دم:

 هوش دردم آن است ڪه «هر نفسی ڪه از درون برآید باید ڪه از سر حضور و آگاهی  باشد و غفلت به آن راه نیابد». حضرت خواجه بهاء الدین : فرموده اند ڪه:  «بنای ڪار سالڪ را بر ساعت ڪرده اند تا دریابنده نفس شود، ڪه به حضور می  گذرد، یا به بر رفت». ونیز «بنای ڪار در این راه بر نفس می باید ڪرد. چنان ڪه اشتغال به وظیفه  اهم زمان حال از تذڪر ماضی، و تفڪر در مستقبل، مشغول گرداند، و نفس را  نگذارد، ڪه ضایع گردد، و در خرق و دخول نفس، و حفظ مابین النفسین، سعی  نماید، ڪه به غفلت فرو نرود و برنیاید». مولانا سعد الدین ڪاشغری : گفته است: «هوش در دم یعنی، انتقال از نفسی به  نفسی، می یابد ڪه از سر غفلت، نباشد، و از سر حضور باشد. وهر نفسی ڪه می  زند از حق سبحانه خالی و غافل نبود». علاء الدین آبیزی : متوفی 892، از  اصحاب سعد الدین ڪاشغری : و مولانا عبدالرحمان جامی :، گوید: «در طریقه  خواجگان (قدس الله تعالی ارواحهم)، هوش در دم، اصل اعظم است، اگر دمی به  غفلت گذرد، آن را گناه بزرگ دانند، تا حدی ڪه بعضی ڪفر شمرند، شعر شیخ عطار  :، تأیید این قول می ڪند، ڪه می فرماید: هر آن ڪو غافل از حق یڪ زمان است در آن دم ڪـــافر است اما نهــان است اگـر آن غــافــلی پیـوســـته بــودی در اســـلام بــر وی بســته بــودی».

 2-    نظر بر قدم:  

نظر بر قدم آن است ڪه «سالڪ را در رفتن، و  آمدن در شهر و صحرا، و همه جا، نظر او بر پشت پای او، باشد تا نظر او  پراڪنده نشود، و به جایی ڪه نمی باید نیفتد». زیرا ڪه مبتدی، چون نظرش به  نقوش و الوان اطراف خود افتد، حالش از خود، می گردد و تباه می شود، و از  رسیدن به مقصود باز می ماند. چه سالڪ مبتدی، توانایی حفظ قلب را ندارد، و  چون نظرش بر مبصرات افتد، دلش از جمعیت بیرون می شود، و خاطرش را پراڪندگی  می رباید. و به گفته ی فخر الدین ڪاشفی :: «می شاید ڪه نظر بر قدم، اشارت به سرعت سیر سالڪ بود، در قطع مسافات هستی، و طی عقبات خود پرستی؛ یعنی نظرش به هر جا  ڪه منتهی شود، فی الحال قدم بر آن نهد، و آن ڪه ابومحمد رویم : ، گفته است  ڪه: أدَبُ المُسَافِرَانِ لایُجَاوَزُ هِمَّةَ قَدَمِهِ، اشارت به این معنی است». حضرت شیخ عبدالرحمن جامی : نیز در منقبت حضرت خواجه بهاء الدین نقشبند : ،  به دو اصطلاح هوش در دم، و نظر بر قدم، چنین اشاره ڪرده است: ڪــم زده بـی همــدمی هــوش، دم در نگـــذشــته نظـرش، از قــــدم  بس ڪه ز خود، ڪرده به سرعت سفر بـاز نـمانـــده قدمــش، از نـــظر
بنای طریقه نقشبندیه بر یازده عبارت است

 3-    سفر در وطن:  

«سفر در وطن آن است ڪه سالڪ در طبیعت بشری  سفر ڪند، یعنی از صفات بشری به صفات ملڪی، و از صفات ذمیمه به صفات حمیده،  انتقال فرماید». حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرهندی : گوید: این ڪلمه مبارڪه،  سفر در وطن، عبارت است؛ از سیر انفسی. و منشأ حصول اندراج نهایت در بدایت  است، ڪه از خصایص طریقه علیه نقشبندیه است، و این سیر اگر چه در دیگر طرق  نیز هست، و لیڪن آنان را جز در نهایت، و بعد از سیر آفاقی حاصل نشود، و اما سالڪ این راه آغازش از این سیر است، و در ضمن آن، سیر آفاقی را نیز طی می  ڪند. سعد الدین ڪاشغری : در باره سفر در وطن گوید: «شخص خبیث به هر جای ڪه  انتقال ڪند، خباثت از وی زایل نمی شود، تا انتقال نڪند از صفات خبیثه، و  پوشیده نباشد ڪه، احوال مشایخ طریقت (قدس الله اسرارهم) در اختیار سفر و  اقامت، مختلف افتاده است. بعضی از ایشان در بدایت سفر ڪنند، و در نهایت  مقیم شوند، و بعضی در بدایت و نهایت سفر ڪنند، و بعضی در بدایت مقیم شوند، و در نهایت سفر ڪنند، و بعضی در بدایت و نهایت مقیم باشند، و سفر نڪنند، و  هر طایفه را از این چهار فرقه، در سفر و اقامت، نیتی صادق و غرضی صحیح است. اما در طریقه خواجگان (قدس الله اسرارهم) در سفر و اقامت، آن است ڪه، در  بدایت حال چندان سفر ڪنند، ڪه خود را به ملازمت عزیزی رسانند، پس در خدمت  وی مقیم شوند، و اگر هم در دیار خود، ڪسی را از این طایفه یابند، ترڪ سفر  ڪرده، به ملازمت وی شتابند، و سعی جمیل، در تحصیل ملڪه آگاهی، به تقدیم  رسانند. ناصر الدین عبیدالله احرار : گفته است: «در سفر، مبتدی را جز پریشانی دل  هیچ حاصل نیست. سفر وقتی مبارڪ است ڪه، صفت تمڪین حاصل شده باشد. مبتدی را  سفر مناسب نیست. وی را در گوشه ای می باید نشست، و صفت تمڪین حاصل باید  ڪرد. ڪسی را ڪه، بدین طریقه مشغول است، هم در شهر و ولایت خود بودن، اولی  است، زیرا ڪه تشنیع و ملامت، خویشان و آشنایان و ناموس، از مردمان وی را  مانع آید، از آن ڪه خلاف شریعت ڪاری ڪند، و مرتڪب نامرضی شود. و برخی مشایخ، بر خلاف این رفته اند، و گفته اند ڪه، مبتدی سفر می باید  ڪرد، تا به سبب مهاجرت و مفارقت اخوان، از بعضی عادات رسمی، و مألوفات  طبیعی، خلاص شود، و به واسطه ریاضات و مجاهدات، ڪه از لوازم سفر است، وی را فی الجمله تصفیه، و تزڪیه حاصل گردد».

 4-    خلوت در انجمن:

 خلوت بر دو نوع است: یڪی خلوت ظاهری ڪه سالڪ دور از مردم در زاویه ای خلوت، به  تنهایی می نشیند، تا او را، اطلاع بر عالم ملڪوت، حاصل شود. زیرا اگر حواس  ظاهره از ڪار بازداشته شود، حواس باطنه به مطالعه آیات ملڪوت، می پردازد.  نوع دوم خلوت باطنی است. یعنی آن ڪه باطن سالڪ، در مشاهده اسرار حق باشد، و خود به ظاهر با خلق باشد. و خلوت در انجمن با خلوت در جلوت، همین نوع دوم، از خلوت است. خواجه اولیاء ڪبیر : ، از خلفای عبدالخالق غجدوانی : ، در شرح خلوت در  انجمن، گفته است: «خلوت در انجمن، آن است ڪه، اشتغال و استغراق و ذڪر به  مرتبه ای رسد، ڪه اگر به بازار در آید، هیچ سخن و آواز نشنود، به سبب  استیلاء ذڪر بر حقیقت دل». این سخن معروف از خواجه عبدالخالق غجدوانی :  است ڪه: در شیخی را در بند، و در یاری را گشای، در خلوت را در بند و در صحبت را گشای. و خواجه بهاء الدین : گفته است: طریقت ما صحبت است. در خلوت شهرت است، و در شهرت آفت است. خیریت در جمعیت است، و جمعیت در صحبت است، و صحبت در نفی  بودن [فانی بودن] در یڪدیگر است. به هنگامی ڪه بهاء الدین نقشبند : ، در راه سفر حج به هرات رسید، و امیر  معز الدین حسین، مجلسی برای او ترتیب داد، در آن مجلس امیر از حضرت خواجه  پرسید: چون حضرت شما را، ذڪر جهر و خلوت و سماع نیست، طریقه ی شما چیست؟  فرمودند: سخن خانواده عبدالخالق غجدوانی : ، است ڪه؛ فرمودند: «خلوت در  انجمن». پرسیدند: خلوت در انجمن چه باشد؟ فرمودند: به ظاهر با خلق بودن، و به باطن  با حق بودن. ملڪ تعجب ڪرد و گفت: این معنی میسر شود؟ خواجه : ، فرمودند: حق تبارڪ و تعالی می فرماید: رِجَالٌ لاتُلهِیهِم تِجَارَةٌ وَلا بَیعٌ عَن  ذِڪرِ الله. حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرهندی : ، گوید: خلوت در انجمن  متفرع از، سفر در وطن است، چه اگر سفر در وطن میسر شد، خلوت در جلوت نیز  راست آید. و سالڪ در تفرقه جلوت، در وطن خلوت، سفر می ڪند، و تفرقه آفاق  را، در حجره انفس، راهی نیست.

 5-    یاد ڪرد:

 یاد ڪرد به معنی ذڪر لسانی یا قلبی است. و ذڪر در طرق مختلف تصوف، مهمترین  اعمال است، و غرض از آن حصول ملڪه جمعیت است. ذڪر بر دو نوع است: لسانی و قلبی. ذڪر لسانی به لفظ است، و مرڪب از اصوات و حروف است، و ذاڪر فقط در برخی اوقات می تواند، بدان بپردازد. ولی ذڪر قلبی به ملاحظه مسمای لفظ است. مجرد از حرف و صوت و در همه وقت، می تواند تحقق  یابد. در بعضی طرق صوفیه، ذڪر جهر رسم است، و در بعض دیگر ذڪر قلبی. در طریقه  نقشبندیه ذڪر جهر نیست. ذڪر، ذڪر قلبی است، و نقشبندیان در اثبات افضلیت  ذڪر قلبی، دلایل زیادی، از ڪتاب و سنت آورده اند. در طریقه خواجگان، از زمان عبدالخالق غجدوانی : ، ذڪر خفیه رسم شد، ولی پس  از عبدالخالق غجدوانی : ، از عهد خواجه محمود انجیر فغنوی : ، ذڪر جهر نیز  شایع گشت، و صوفیان نقشبندی، تا زمان خواجه بهاء الدین (قدس سره)، ذڪر جهر  هم می گفتند. بهاء الدین : این روش را نسخ ڪرد، و ذڪر را، ذڪر خفیه دانست، و تا به امروز نقشبندیان، همچنان معتقد به ذڪر قلبی اند، و ذڪر جهر را انجام نمی دهند. ذڪر قلبی در نزد نقشبندیان دو گونه است. ذڪر به اسم ذات، و ذڪر به نفی و  اثبات. ذڪر به اسم ذات، همان اسم جلاله «الله» است. نفی و اثبات عبارت «لا  اله الا الله» است. سعد الدین ڪاشغری : گوید: «طریق تعلیم ذڪر آن است ڪه اول شیخ به دل بگوید:  لا اله الا الله، محمد رسول الله، مرید دل خود را حاضر ڪند، و در مقابله دل شیخ بدارد، و چشم فراز ڪند، و دهان را استوار دارد، و زبان را بر ڪام  چسباند، و دندان را بر هم نهد، و نفس را بگیرد، و با تعظیم و قوت تمام، در  ذڪر شروع ڪند، بر موافقت شیخ، و به دل گوید، نه به زبان، و در حبس نفس صبر  ڪند، در یڪ نفس، سه به بار گوید چنان ڪه اثر حلاوت ذڪر به دل رسد».

6-    بازگشت:  

یعنی این ڪه سالڪ، پس از هر ذڪر، این عبارت  را بر زبان آورد، یا بر دل گذراند، ڪه «خداوندا، مقصود من تویی و رضای تو  خواسته من است». و به عربی: «الهی انت مقصودی و رضاڪ مطلوبی». و این ڪلمه، برای نفی ڪردن، هر خاطر نیڪ و بد است، از درون سالڪ، تا آن ڪه  ذڪرش، از شائبه غیر خالص ماند، و دلش از ما سوی فارغ شود، و به جز او به  چیزی، و به ڪسی نیندیشد. اگر سالڪ ذڪر لسانی گوید، باید این ڪلمه را نیز، به زبان گوید، و اگر ذڪر  قلبی می گوید، باید این ڪلمه را، بر دل گذراند، و به زبان دل گوید. و گفته اند ڪه، بازگشت، ڪنایه است از، رجوذاڪر، به سوی خداوند، به هنگام  ذڪر، برای اظهار عجز و تقصیر. زیرا توفیق ذڪر، و حضور در آن، و ڪشف اسرار  ذڪر، همه به یاری حق است.

 7-    نگاهداشت:

 تعاریفی ڪه از نگاهداشت، در آثار نقشبندیه، دیده می شود، برخی مطلق است، و  نگاهداشت را، فقط حفظ قلب، از دخول خواطر دانسته اند. چنان ڪه سعد الدین  ڪاشغری : گفته است ڪه: سالڪ «باید ڪه یڪ ساعت و دو ساعت و زیاده از دو  ساعت، آن مقدار ڪه میسر شود، خاطر خود را نگاه داردف ڪه غیری به خاطر وی  نگذرد». ولی برخی دیگر، نگاهداشت را مقید به، وقت اشتغال به ذڪر، دانسته اند و گفته اند: «نگاهداشت، عبارت از مراقبه خواطر است، چنان ڪه، در یڪ دم، چند بار  ڪلمه طیبه را می گوید، ڪه خاطر به غیر او نرود». حضور و جمعیت، و حفظ قلب، از دخول خواطر، از اهم اموری است ڪه، همواره  صوفیان، بدان توجه داشته اند، و یڪی از ارڪان تصوف است، و در آثار عرفانی،  اقوال بسیاری، از مشایخ را، در این باب می توان یافت.  خواجه عبیدالله احرار : می گوید: معنی حفظ خاطر، آن نیست ڪه اصلا سالڪ را، خاطری به دل نیاید، بلڪه مراد آن است ڪه خاطر، حضور را مانع و مزاحم  نباشد. آن سان ڪه، خسی بر آبی جاری افتاده است، و آب را از جریان باز نمی  دارد. و نیز علاء الدین غجدوانی : ، از اصحاب و خلفای بهاء الدین نقشبند : ، گفته است ڪه: چنان نیست ڪه هرگز خاطری بر دل نگذرد، بلڪه گاه می آید و گاه نمی آید. و مؤید این سخن ڪلام علاء الدین عطار : است ڪه می گوید: انتفاء  خواطر، متعسر بل متعذر است، و من بیست سال قلبم را، از خواطر حفظ ڪردم، ولی سپس خواطر بدان در آمد، اما قراری نیافت.

 8-    یادداشت:

 یادداشت عبارت است از، دوام آگاهی به حق، بر سبیل ذوق. و به عبارت دیگر مشاهده را  ڪه، استیلای شهود حق است، بر دل، به توسط حب ذاتی، ڪنایه از حصول یادداشت،  دانسته اند. عبیدالله احرار : درباره یادداشت چند تعریف دارد، می گوید: «یادداشت عبارت  از دوام آگاهی است، به جناب حق سبحانه». و «یادداشت، عبارت از استیلای شهود حق سبحانه است، به توسط حب ذاتی». و نیز «یادداشت، عبارت از، حضور بی غیبت است». در تشریح دیگر جامی، ڪه عبیدالله احرار : ، در شرح چهار اصل طریقه نقشبندیه گفته است، یادداشت را رسوخ بازگشت و نگاهداشت، دانسته است: «یادڪرد، عبارت از تڪلف است در ذڪر، و بازگشت، عبارت از رجوع است، به حق سبحانه، بر آن  وجه ڪه هر بار ڪه، ڪلمه ی طیبه را گوید، از عقب آن به دل اندیشد ڪه،  خداوندا مقصود من تویی، و نگاهداشت، عبارت از محافظت این رجوع است، بی گفت  زبان، و یادداشت عبارت از رسوخ است، در نگاهداشت».

 9-       وقوف زمانی:

 یعنی آن ڪه سالڪ همه وقت بر احوال خود وقوف و آگاهی داشته باشد. بهاء الدین  نقشبند : ، در شرح این ڪلمه گفته است: «وقوف زمانی، ڪه ڪارگزارنده رونده  راه است، آن است ڪه، بنده واقف احوال خود باشد، ڪه هر زمانی صفت و حال او  چیست، موجب شڪر است یا موجب عذر؟». ونیز گفته است: «بنای ڪار سالڪ را در  وقوف زمانی بر ساعت نهاده اند ڪه دریابنده نفس شود ڪه بر حضور می گذرد یا  به بر رفت».  مولانا یعقوب چرخی : گوید: «حضرت خواجه بزرگ، خواجه بهاء الدین، قدس الله  تعالی سره، مرا در حال قبض، به استغفار امر فرمودند، و در حال بسط به شڪر.  وفرمودند ڪه رعایت این دو حال وقوف زمانی است». وقوف زمانی در طریقه  نقشبندیه، معادل است با محاسبه نزد صوفیان دیگر.

 10-   وقوف عددی:

 وقوف عددی عبارت است از، رعایت عدد فرد در ذڪر. یعنی ذاڪر در یڪ نفس، سه یا پنج یا هفت یا بیست و یڪ بار، ذڪر گوید. به گفته بهاء الدین نقشبند :: «رعایت عدد، در ذڪر قلبی، برای جمع خواطر  متفرقه است». و نیز هم ایشان گفته است: «وقوف عددی اولین مرتبه علم لدنی  است». علاء الدین عطار : می گوید: «در ذڪر، بسیار گفتن شرط نیست، باید ڪه هر چه  گوید، از سر وقوف و حضور باشد، تا فایده بر آن مرتبت شود» و در ذڪر قلبی، چون عدد از بیست و یڪ، بگذرد و اثر ظاهر نشود، دلیل باشد،  بر بی حاصلی آن عمل. و اثر آن ذڪر آن بود ڪه: در زمان نفی، وجود بشریت منفی شود، و در زمان اثبات، اثری از آثار تصرفات جذبات الوهیت مطالعه افتد.

 11-   وقوف قلبی:

 وقوف قلبی را بر دو معنی گرفته اند. یڪی آن ڪه، دل ذاڪر در عین ذڪر، واقف و  آگاه باشد، به حق سبحانه. و در این معنی عبیدالله احرار : گفته است: «وقوف  قلبی عبارت از، آگاهی و حاضر بودن دل است، به جناب حق سبحانه، بر آن وجه ڪه دل را، هیچ بایستی غیر از حق سبحانه نباشد». باز هم ایشان گوید: «در حین  ذڪر، ارتباط و آگاهی به مذڪور، شرط است، و این آگاهی را، شهود و وصول، و  وجود و وقوف قلبی، گویند». معنی دیگر؛ آن است ڪه ذاڪر، از دل خود واقف باشد. یعنی «در اثنای ذڪر،  متوجه به این قطعه لحم صنوبری شڪل شود، ڪه او را به مجاز، دل می گویند. و  او را، مشغول و گویا به ذڪر گرداند، و مگذارد ڪه، از ذڪر و مفهوم ذڪر، غافل و ذاهل گردد.

ارسال نظر

نام شما:

ایمیل:

نظر خود را بنویسید:

کد امنیتی:

برای کد جدید روی آن کلیک کنید
عکس خوانده نمی‌شود

عقیده اهل سنت

مقالات اسلامی

پرسش و پاسخ شرعی